Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du uppger i din kontakt med oss och vi månar om den personliga integriteten och är skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med den nya datalagen.

Syftet med insamlingen av personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter sker främst för att vi ska kunna ge dig som kund en god service och fullfölja våra förpliktelser, upprätta avtal och följa lagar och regler. Vår utgångspunkt är att inte samla in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Vi använder personuppgifter för information, inbjudningar och direkt marknadsföring om du som kund ger aktivt samtycke till det. Önskar du motsätta dig detta eller vill återta ditt samtycke så mailar du till info@bengtshusvagnar.se och meddelar oss detta varpå du plockas bort ur detta register.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära att dina uppgifter blir rättade eller att de tas bort, för de fall det ej strider mot lagar eller förordningar. Önskar du få dina uppgifter rättade kan du maila till info@bengtshusvagnar.se men vi ser helst att du skriver till oss på: Bengts Husvagnar AB, Kungsvägen 4, 446 91 Alvhem och uppger de gamla samt de nya uppgifter som skall gälla i stället. Du har även rätt att få del av information som behandlas om dig kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran skall göras skriftligen och vara undertecknad av vederbörande och skickas till Bengts Husvagnar AB, Kungsvägen 4, 446 91 Alvhem. Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

När tredje part har tillgång till dina uppgifter
-Order- varubeställning samt leveranser. Personuppgifter kan komma att föras över till leverantör samt ansvarig transportfirma.
-Finansierings-/betalningspartners. Väljer du betalningssätt som utförs av tredje part kommer era uppgifter att delas med dessa. (Swedbank, Nordea Finans, Ecster, mfl).
-Underentreprenör. Köper du en service, ett arbete som utförs av en underentreprenör som vi anlitar, delar vi dina uppgifter med av oss utsedd samarbetspartner.
-Vid köpprodukt som kan komma att behöva ett framtida underhåll/garantier kan dina uppgifter komma att delas med de samarbetspartners som berörs.
-Sociala medier. Vi lägger ut bilder och namn på sociala medier först efter att samtycke har givits av dig eller att du deltar i sådana aktiviteter där vi meddelat i förväg att vi kan komma att publicera dessa. Exempel på detta är inlägg på vår facebook sida när kunder hämtar nya vagnar/bilar eller när vi har vår våffelhelg och liknande aktiviteter.
– Myndighetsbeslut. I enskilda fall kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt domstols eller myndighetsbeslut eller om det på annat sätt krävs enligt lag eller förordning.

Säkerhet
Vi har vidtagit organisatoriska åtgärder för att skydda våra kunders uppgifter för utomstående och anpassar fortlöpande verksamheten och vidtar nya säkerhetsåtgärder i takt med den tekniska utvecklingen.

Kontakt
För att komma i kontakt med oss, maila till adressen info@bengtshusvagnar.se